Search form

Mattiu 22:46

46Á awán bulubugá ta makatabbák kâ Apu Kesu. Á yáyù nga namegapu tán nga ággaw, awán bulubugá ta makeyangngà nga magiyabbû kuna.