Search form

Mattiu 22:8

8Á kinagi na laguk nayù patul sù ira aripan na, ‘Dán nga naparánin ngámin yù ipabbodâ, ngam ari mepángngà yù ira olu nga inagálák ku.