Search form

Mattiu 23

Yù Pamappalán ni Apu Kesu nga Meyannung sù ira Parisio ánna yù ira Mesturu nga Mangituddu ta Rilision

Markus 12:38-39; Lukas 11:43, 46; 20:45-46

1Á pagubu-ubobuk ni Apu Kesu sù ira magaru nga tatolay ánna yù ira sinudduán na, kinagi na laguk, 2“Yù ira mesturu nga mangituddu ta rilision ánna yù ira Parisio, ajjan yù pakáwayyá ra nga ibukalán yù tunung ni Namarò nga inipetúrâ na kâ Moyses. 3Á yáyù nga kurugan naw ánna tuppálan naw laguk ngámin yù kagiad da nikayu. Ngam arán naw párigán yù akka-akkuád da, ta arád da tuppálan yù ubu-ubobugad da. 4Á aru yù ilannà da sù tunung nga ipakuá ra nikayu, nga narigâ nga mapalurò, nga kunnay ta narámmà nga ipakáttu ra nikayu, ngam arád da kayu bulubugá abbágán nga mangáttu. 5Á ngámin yù akka-akkuád da, akkuád da ta arubáng na tatolay, tapè masingan nayù ira tatolay ánna dayáwad da ira. Yáyù nga parakalad da yù ággianán nayù papel nga netúratán nayù Ubobuk ni Namarò, nga ibabbak da ta mukâ da ánna labunagád da. Á pakápadduad da yù uge na barawási ra, nga ipappeddaráyo ra gapay. 6Á nu umay ira makilálláng, onu maggagammung ira sù paggagammungád da, ikáyâ da magitubang sù kapiánán nga ággitubangán nayù tolay nga meparáyaw. 7Á pappassiár da ta dápun, káyatád da yù pakimore nayù ira tatolay nira ánna mangabbún nira ta Mesturu.

8“Ngam sikayu, arán naw iyanugù nga abbúnad da kayu ta Mesturu nayù ira kábulun naw. Ta mawwawági kayu, á awán gemma ta mesturu naw nu ari sikán galâ nga táttádday. 9Á arán naw abbúnan ta Ammò yù ira kábulun naw sawe dabbuno, gapu ta táttádday lâ yù Ammò naw nga si Namarò nga ajjan ta lángì. 10Á arán naw iyanugù nga abbúnad da kayu ta Apu, gapu ta táttádday lâ yù pakiyápuán naw, nga sikán nga si Kiristu nga naggapu kâ Namarò. 11Á yù makáwayyá nga tolay nga kátannangán naw, máwák nga aggina yù masserbi nga mangabbák nikayu, nga kun na aripan naw. 12Ta yù tolay nga mappeddaráyaw, aggina yù mepagukák sangaw nga mepasiránán. Á yù tolay nga tumulù nga gumukák, aggina yù mepotun sangaw nga meparáyaw.”

Ipalappâ ni Apu Kesu yù Nonò nayù ira Áppè Pípiá, nga Mangituddu ta Rilision ánna yù ira Parisio

Markus 12:40; Lukas 11:39-42, 44, 52; 20:47

13Á kinagi na paga ni Apu Kesu, “Magimuguk kayu, sikayu nga mesturu nga mangituddu ta rilision naw ánna sikayu nga Parisio, nga áppa-áppè nga tumuttuttul kâ Namarò. Agippípiá kayu! Anni ngillâ yù ámmagikáru ni Namarò sangaw nikayu! Nakaliwâ kayu ta pangituddu naw, megapu sù kotun na nonò naw. Ari kayu bulubugá nga mesipà sù pammagure ni Namarò megapu sù narákè nga ággangnguá naw. Ari lâ yù panakì naw nga mesipà, nu ari gapay ta ilogò naw yù ira tatolay nga makkaragâ nga mesipà sù pammagure ni Namarò. Manakì kayu nga tumuttuttul kâ Namarò, á arán naw ira anugutan nga tumuttuttul kuna.

14“Magimuguk kayu, sikayu nga mesturu nga mangituddu ta rilision ánna sikayu nga Parisio. Napiá yù lawán naw, ngam narákè yù unak naw. Agippípiá kayu! Ngattá, ta lannapán naw yù ikáru naw kâ Namarò? Ngattá, ta darogatan naw yù ira bábbay nga bálu, tapè gubatan naw yù kukuá ra ánna bale ra. Á kabayagan naw yù ákkimállà naw, tapè mepasingan sù ira tatolay ta napiá kayu, ngam áppè pípiá kayu lâ. Yáyù nga mappanà sangaw yù ámmagikáru ni Namarò nikayu.

15“Magimuguk kayu, sikayu nga mesturu nga mangituddu ta rilision ánna sikayu nga Parisio. Agippípiá kayu! Ngattá, ta dumákì kayu ta dammáng na bebay nga umay ta arayyu nga lugár, tapè aleran naw mássiki táttádday nga patuttulan naw. Á nu ajjan sangaw yù mapatuttul naw, yá lâ mepángngà nga labbetán na yù api ta impiernu nga ari máddà ta áddè ta áddè, nepatalugáring ta narákè yù akka-akkuán na ánnè sù kingnguá naw.

16“Magimuguk kayu, sikayu nga kun na buling nga mangituddu ta dálan sù ira kábulun na nga buling. Ta pangituddu naw, á ngattá, ta kagian naw, ‘Nu ipappagássingán na tolay yù mangilin nga bale ni Namarò sù pangitabbá na, arán na máwák nga tuppálan yù initabbá na. Awán ta liwâ na nu arán na tuppálan yù initabbá na. Ngam nu yù buláwán nga ajjan ta lágum nayù mangilin nga bale ni Namarò yù ipappagássingán na, máwák nga tuppálan na yù initabbá na,’ kun naw. 17Kunnay ta buling kayu ánna ulapá! Anni panò yù kangilinán? Mangilin panò nakuan yù buláwán nga ajjan ta bale ni Namarò nu ari lâ megapu sù kangilin nayù bale ni Namarò?

18“Á ngattá ta kagian naw, ‘Nu ipappagássingán na tolay yù ángngiyátangán, arán na máwák nga tuppálan yù initabbá na, ta awán ta liwâ na nu arán na tuppálan. Ngam nu ipappagássingán na yù iyátáng na kâ Namarò nga ipotun na sù ángngiyátangán, á máwák nga tuppálan na yù initabbá na,’ kun naw. 19Ari panò kuruk nga kunnay kayu ta buling! Anni panò yù kangilinán? Mangilin panò yù iyátáng na tolay kâ Namarò, nu ari galâ megapu ta nepotun sù mangilin nga ángngiyátangán? 20Á yáyù nu ajjan yù itabbá na tolay kâ Namarò, á nu ipappagássingán na yù ángngiyátangán nga mangilin, mesipà gemma gapay yù ngámin nga meyátáng tán. 21Á kunnian gapay, nu ipappagássingán na tolay yù mangilin nga bale ni Namarò, mesipà gemma gapay sù pappagássingán na si Namarò nga maggián ta bale na. 22Á nu ipappagássingán na tolay yù lángì, nga pammagurayán ni Namarò, mesipà gemma gapay si Namarò nga mammaguray tán.

23“Magimuguk kayu, sikayu nga mesturu nga mangituddu ta rilision ánna sikayu nga Parisio, ta pagikaruan na kayu sangaw ni Namarò. Agippípiá kayu! Ngattá, ta iyawâ naw kâ Namarò yù mekamapulu nga makkakerumá nga kiruk na atang nga inimulá naw, ngam arán naw tuppálan yù tunung nga kuruk nga máwák naw nga tuppálan. Ari matunung yù akka-akkuán naw. Awán ta ángngikállà naw sù ira kábulun naw. Á ari kayu mekatalà. Napiá yù pangiyawâ naw sù mekamapulu kâ Namarò, ngam máwák naw gapay nakuan nga ari lonán yù napiá nga akka-akkuán naw nga matunung ánna yù ángngikállà naw sù ira kábulun naw ánna yù panuppál naw sù pakáwayyá naw nga mekatalà nikayu. 24Meyárik kayu ta buling nga mangituddu ta dálan sù ira kábulun na nga buling. Tángngagan naw ta napiá yù káruán nga ituddu nayù tunung, ngam pinaguráyán naw yù kapiánán nga ituddu na nga máwák naw tuppálan. Meyárik kayu gapay ta mangalissî sù inuman na, tapè irián na yù ilà, ngam golpian na tallanan sangaw yù kamel!

25“Magimuguk kayu laguk, sikayu nga mesturu nga mangituddu sù rilision ánna sikayu nga Parisio, ta pagikaruan na kayu sangaw ni Namarò. Agippípiá kayu! Ngattá, ta magugâ kayu ta passuelu ánna tariaw, tapè narenu yù lawán na. Ngam ari narenu yù ajjan ta unak naw, ta arán naw napakarenuán yù nonò naw. Mangilogò kayu ánna mokkuk kayu nga ari makáppak! 26Sikayu nga Parisio, kunnay kayu ta buling! Papoluan naw nga pakarenuán bì yù narákè nga nonò naw, nga ari masingan, tapè mepasingan sangaw ta napiá gapay yù akka-akkuán naw.

27“Magimuguk kayu, sikayu nga mesturu nga mangituddu ta rilision naw ánna sikayu nga Parisio, ta pagikaruan na kayu sangaw ni Namarò. Agippípiá kayu! Ta kunnay kayu ta tanam nga napappuraw ta píntá, nga nakástá yù lawán na, ngam ta unak ajjan yù tulutuláng na natay ánna narúnù nga nabuyù. 28Á kuruk nga karannian yù keyarigán naw, ta kunnay ta napiá ánna matunung kayu ta ánninganán na tatolay, ngam narákè yù unak naw, ta áppè pípiá kayu nga minálliwâ.”

Yù Pangipakánnámmu ni Apu Kesu sù Pamagikáru ni Namarò

Lukas 11:47-51

29Á kinagi na paga ni Apu Kesu, “Magimuguk kayu, ta pagikaruan na sangaw ni Namarò nikayu, sikayu nga mesturu nga mangituddu ta rilision ánna sikayu nga Parisio. Agippípiá kayu, ta pakástán naw yù katanamán nayù ira ngaw ábbilinán ni Namarò ánna yù pantiong nayù ira ngaw napiá nga tatolay. 30Á kagian naw, ‘Nu ajjan kami lâ nakuan sù ngaw ággaw nayù ira naggaká nikami, ari kami nepattádday sù ira minámmapátay sù ira kábulud da nga ábbilinán ni Namarò,’ kun naw. 31Á megapu sù kagian naw, palappátan naw ta kuruk nga sikayu yù ginaká nayù ira ngaw namapátay sù ira ngaw ábbilinán ni Namarò. 32Arà! Balinan naw laguk yù narákè nga pinegapuanán nayù ngaw ira naggaká nikayu. 33Kunnay kayu ta ánâ na iráw, ta naggigittá kayu sù ira ngaw naggaká nikayu, nga narákè yù nonò da ánna minángngilogò ira. Egga panò yù awayyá naw nga mattálaw, tapè ari kayu mekanakanâ sù pamagikáru ni Namarò ta impiernu? Ari kayu gemma makalillì kuna! 34Á yáyù nga dobak ku sangaw nikayu yù ira ábbilinán ni Namarò, yù ira masírik, ánna yù ira mesturu, ta ed da kayu nakuan tudduán. Á papatáyan naw sangaw yù ira káruán nira, á ipátà naw ta kurù yù ira káruán, á ajjan yù ira nga paligatan naw sangaw sù ira ággagammungán naw. Á ta pattálo ra, sissimmátan naw ira lâ, á jigirigátan naw ira ta ngámin nga ili nga angayád da. 35Á yáyù nga mekanakanâ kayu galâ sangaw sù pamagikáru ni Namarò sù ira namapátay sù ira ngámin nga napiá nga tatolay, nga namegapu ta áddè ngaw kâ Abel nga anâ ni Lákay Adan, ta áddè kâ Sakariâ, nga anâ ni Barakiâ, nga pinapáte naw sù lállátán nayù bale ni Namarò ánna yù ánnuggián ta meyátáng. 36Á kuruk yù kagiak ku nikayu, sikayu nga gakagaká ngawe, mekanakanâ kayu sù pamagikáru ni Namarò, megapu sù pamapáte nayù ira ngaw naggaká nikayu sù ngámin ira nga ábbilinán na.”

Yù Pangiddù ni Apu Kesu sù ira taga Jerusalem

Lukas 13:34-35

37Á kinagi na laguk ni Apu Kesu, “Sikayu nga taga Jerusalem! Nepallà yù daddam ku, ta arán nawà ginnán! Papatáyan naw yù ira ábbilinán ni Namarò ánna payangan naw ta batu yù ira nga jinok na nga manuddu nikayu! Á namepígiá yù inamma-ammung ku nakuan nikayu nga kunnay sù ángngammung na úpá sù píyà na, ngam manakì kayu! 38Á yáyù nga sikayu lállaguk maguray, ta nánawán na kayin, nga pinaguráyán ni Namarò. 39Á yaw kagiak ku nikayu. Arán nawà sangawin masingan ta áddè ta dattál na ággaw nga panolì, á tákkilalán nawà ánna kagian naw, ‘Dayáwat tam yù Umay nga pannakabaggi ni Apu Namarò nga mammaguray!’ ”+