Search form

Mattiu 23:16

16“Magimuguk kayu, sikayu nga kun na buling nga mangituddu ta dálan sù ira kábulun na nga buling. Ta pangituddu naw, á ngattá, ta kagian naw, ‘Nu ipappagássingán na tolay yù mangilin nga bale ni Namarò sù pangitabbá na, arán na máwák nga tuppálan yù initabbá na. Awán ta liwâ na nu arán na tuppálan yù initabbá na. Ngam nu yù buláwán nga ajjan ta lágum nayù mangilin nga bale ni Namarò yù ipappagássingán na, máwák nga tuppálan na yù initabbá na,’ kun naw.