Search form

Mattiu 23:17

17Kunnay ta buling kayu ánna ulapá! Anni panò yù kangilinán? Mangilin panò nakuan yù buláwán nga ajjan ta bale ni Namarò nu ari lâ megapu sù kangilin nayù bale ni Namarò?