Search form

Mattiu 23:18

18“Á ngattá ta kagian naw, ‘Nu ipappagássingán na tolay yù ángngiyátangán, arán na máwák nga tuppálan yù initabbá na, ta awán ta liwâ na nu arán na tuppálan. Ngam nu ipappagássingán na yù iyátáng na kâ Namarò nga ipotun na sù ángngiyátangán, á máwák nga tuppálan na yù initabbá na,’ kun naw.