Search form

Mattiu 23:20

20Á yáyù nu ajjan yù itabbá na tolay kâ Namarò, á nu ipappagássingán na yù ángngiyátangán nga mangilin, mesipà gemma gapay yù ngámin nga meyátáng tán.