Search form

Mattiu 23:24

24Meyárik kayu ta buling nga mangituddu ta dálan sù ira kábulun na nga buling. Tángngagan naw ta napiá yù káruán nga ituddu nayù tunung, ngam pinaguráyán naw yù kapiánán nga ituddu na nga máwák naw tuppálan. Meyárik kayu gapay ta mangalissî sù inuman na, tapè irián na yù ilà, ngam golpian na tallanan sangaw yù kamel!