Search form

Mattiu 23:33

33Kunnay kayu ta ánâ na iráw, ta naggigittá kayu sù ira ngaw naggaká nikayu, nga narákè yù nonò da ánna minángngilogò ira. Egga panò yù awayyá naw nga mattálaw, tapè ari kayu mekanakanâ sù pamagikáru ni Namarò ta impiernu? Ari kayu gemma makalillì kuna!