Search form

Mattiu 23:8

8“Ngam sikayu, arán naw iyanugù nga abbúnad da kayu ta Mesturu nayù ira kábulun naw. Ta mawwawági kayu, á awán gemma ta mesturu naw nu ari sikán galâ nga táttádday.