Search form

Mattiu 24

Yù Pangipakánnámmu ni Apu Kesu sù Karabbâ na noka nayù Dakal nga Bale ni Namarò ta Jerusalem

Markus 13:1-2; Lukas 21:5-6

1Á páno ni Apu Kesu sù mangilin nga kapilliá, nga bale ni Namarò, minay kuna yù ira sinudduán na, ta ituddu ra kuna yù ira makkakerumá nga balay sù dakal nga kapilliá. 2Á simibbák si Apu Kesu nira, a kinagi na, “Innan nawè ngámin yawe ira nakástá nga balay kunangan, ta kukurugán nga kuruk yù kagiak ku nikayu, nga awán bulubugá ta dakal nga batu nga mabattáng sangaw sù gián na, mássiki lâ tádday, nga ari sangaw mewarawarâ, gapu ta marabbâ ngámin sangaw,” kun na.

Yù Jigâ nga Duttál sangaw

Markus 13:3-13; Lukas 21:7-19

3Á ta páno ni Apu Kesu ta Jerusalem, minay sù puddul na Olibo, á nagitubang tán. Á jimikkì kâ Apu yù ira sinudduán na, aggira lâ, á kinagi ra kuna, “Apu, kagiam mungè bì nikami, nu káni yù kesimmu nayù ngámin nga kinagim gangù nikami? Á anni yù panákkilalám mi ta duttálin yù panolim ánna yù pagáddekán na ággaw?” kud da kuna. 4Á kun ni Apu Kesu nira, “Magimuguk kayu tapè awán ta mangilogò nikayu, marakè mepakkáttuay kayu laguk sù panguruk naw nikán. 5Ta aru yù ira mattutubbâ nga umay, nga makkagi ta aggira yù MakKiristu. Á aru yù ira nga ilogò da sangaw, nga mepakkáttuay sù panuttul da nikán. 6Á marámak naw sangaw yù ira makigerrá nga aranni nikayu ánna yù ira makigerrá gapay sangaw ta arayyu nga lugár. Ari kayu mabburung nu mamegapu danniaw, ta máwák nga mesimmu danniaw, ngam ari paga yaw yù pagáddekán na dabbuno. 7Ta makigerrá sangaw yù makkakerumá nga tatolay sù ngámin nga lugár da ánna páppatulád da. Á duttál sangaw yù bisin ta makkakerumá nga lugár, ánna lunik sù makkakerumá nga gián. 8Á ngámin danniaw yù pamegapu na jigâ nga kunnay sù pappasíkál nayù maganâ.

9“Á sangaw nu mamegapu yù jigâ, ikalusso ra kayu nayù ira tatolay megapu sù panguruk naw nikán. Á gaputad da kayu laguk ánna ikeká ra kayu ta arubáng nayù ira makáwayyá, tapè jigirigátad da kayu ánna papatáyad da yù ira káruán nikayu. 10Á aru yù ira nga pallikuránád da yù ángnguruk da nikán. Á makkakálussaw ira ánna makkakáránuk ira. 11Á aru yù ira mattá-ábbilinán nga arán na jinok ni Namarò, á aru yù ira tatolay nga ilogò da, nga mekáttuay sù panuttul da nikán. 12Á gapu ta yù pagaru na kinarákè nga akka-akkuán na tatolay, mallummin sangaw yù ayâ nayù ira aru nga tatolay. 13Ngam yù ira nga makeyattam sù jigâ, nga napasigaggà yù panguruk da nikán ta áddè ta pagáddekán, meyígù ira nga mepattolay kâ Namarò ta áddè ta áddè. 14Á lage na pagáddekán na ággaw, melayalayâ ta ngámin nga tatolay ta dabbuno yù napiá nga dámak nga meyannung sù pammagure ni Namarò. Á ta kabalin na yaw, duttálin laguk yù pagáddekán na ággaw na dabbuno.”

Yù Meyannung sù Makálla-állirák nga Makánnanássing

Markus 13:14-23; Lukas 21:20-24

15Á kinagi na paga ni Apu Kesu, “Masingan naw sangaw yù makálla-állirák nga makánnanássing, nga mappassippíl nga manáddak sù mangilin nga gián nga arán na pakáwayyá nga panáddagán, nga kunnay sù kinagi na ngaw gári ni Daniel, nga yù ngaw ábbilinán ni Namarò.+ Á yù ira mabbibbik karanniaw, parè bì ta kánnámmuád da laguk yù kebalinán na. 16Á nu masingan naw yaw sangaw, á sikayu nga maggián ta Judiya, máwák naw mattálaw sù gián naw nga umay ta puddul. 17Á yù tolay nga ajjan ta námmuák na bale na, aringin laguk tullung sù unak na bale na nga mangâ ta kukuá na. 18Á yù tolay nga ajjan ta ákkomanán, aringin laguk lubbè nga umay mangâ ta gámì na. 19Bay! Kábbi, ta makállállà yù ira mabussì ánna yù ira mappasusu sangaw nu duttál dannian nga ággaw. 20Á yáyù nga ipakimállà naw laguk kâ Namarò ta ari mekanná yù pattálo naw ta ammián onu ta ággaw na ággibannák. 21Ta yáyù nga duttálin yù nepallà nga jigâ paga ánnè sù nesimmu ta áddè ngaw kaparò na dabbuno ta áddè kunangan, á mássiki ta áddè noka awán bulubugá ta kagittá na. 22Á nu arán na pangarián ni Namarò yù ággaw na jigâ, awán nakuan ta tolay nga matolay ta dabbuno. Á yáyù nga pangarián na sangaw laguk ni Namarò danniaw nga ággaw megapu sù ira piníli na nga tatole na.”

23Á kinagi na paga ni Apu Kesu, “Á yáyù gapu na nga nu ajjan yù makkagi nikayu, ‘Innan nawè, ajjanin saw yù Kiristu!’ onu ‘Ajjanin tuke!’ nu kud da, arán naw kurugan. 24Ta duttál sangaw yù ira nga áppè Kiristu ánna yù ira áppè ábbilinán ni Namarò, á ipasingad da sangaw yù pamagaddátu ra nga makapállâ, tapè ilogò da nakuan mássiki yù ira piníli ni Namarò, tapè mekáttuay ira nakuan sù panuttuttul da kâ Namarò. 25Ginnán naw laguk ta napiá, ta kinagikin nikayu danniaw lage na mesimmu, tapè dán nga ammu naw ánna ari kayu melogò. 26Á yáyù nga nu kagiad da nikayu, ‘Ye, ajjanin si Kiristu tukewà sù puddul!’ ari kayu gumon. Á nu kagiad da, ‘Ajjan nga nattuttù sù lágum na balay!’ arán naw kurugan. 27Ta sangaw nu manolingà, sikán nga Kaká na ngámin na tatolay, mepasingan yù panolì nga kunnay sù kilâ nga mamannawák ta lángì áddè ta lalassangán ta áddè ta lalammarán. 28Á ammu naw yù bunnakè nga, ‘Mássiki nu sisaw nga gián nayù natay, yáyù paggagammungán nayù ira gayáng,’ ” kun na.

Yù Panoli na sangaw ni Apu Kesu

Markus 13:24-27; Lukas 21:25-28

29Á kinagi na paga ni Apu Kesu, “Á sangaw nu mappasá danniaw nga jigirigâ, á dagarágâ nga makkallà yù bilák ánna ari mannawák yù bulán. Á mappannâ yù ira bituan, á mewarawarâ ngámin yù ajjan ta lángì. 30Á mappasingan laguk ta lángì yù panákkilalán sù panolì, sikán nga Kaká na ngámin na tatolay. Á ngámin makkakerumá nga tatolay ta dabbuno, makalò yù daddam da ánna nerallà yù pábbo ra. Á masingad dangà nga umay nga naggapu ta utun nga mepulù ta kunam, sikán nga Kaká na ngámin na tatolay, nga makáwayyá ta ngámin ánna maddalingáráng megapu sù karáyò nga naggapu kâ Apu Namarò. 31Á ajjan sangaw yù magamariung nga masikan. Á ta pagamariung na, dobak ku laguk yù ira darobak ku nga umay mangammung sù ira tatolay nga piníli ni Apu Namarò, aggira ngámin nga naggapu sù giád da ta ngámin nga lugár nga aranni ánna arayyu, ta aruk na ammiánán, abagátán, lalassangán, ánna lalammarán.

Yù Keyarigán nayù Káyu nga Igò

Markus 13:28-31; Lukas 21:29-33

32“Innan nawè yù káyu nga igò,” kun ni Apu Kesu. “Nu masingan naw ta mallugu yù pangá na, ammu nawin ta nappasángin yù ammián ánna mangulingin yù tiempu. 33Á kunnian gapay, nu masingan naw sangaw ta mesimmu danniaw nga kunnay sù kinagì nikayu, ammu naw ta kuruk nga mabíkin, á manolingà. 34Á kuruk yù kagiak ku nikayu, nga mesimmu ngámin danniaw nga kinagì lage na matay ngámin yù ira tatolay nga matolay kunangan. 35Á mássiki nu mapasá sangaw yù dabbuno ánna ngámin yù ajjan ta lángì, ngam maggián lâ ta áddè ta áddè yù ngámin nga ubobuk ku, nga ari bulubugá moli.

Awán ta Tolay nga Makánnámmu sù Ággaw ánna Oras nga Panoli ni Apu Kesu Kiristu

Markus 13:32-37; Lukas 17:26-36

36“Á ta meyannung ta dattál na ággaw onu oras nga panolì, awán bulubugá ta makánnámmu, nu ari galâ si Ammò. Ta mássiki yù ira daroban ni Apu Namarò nga maggián ta lángì, arád da ammu. Á sikán gapay nga Anâ na, arák ku ammu, gapu ta si Ammò lâ yù makánnámmu.

37“Á ta kunnay sù kingngikingnguá nayù ira tatolay sù ngaw keggá ni Noe, kunnian gapay yù akka-akkuán nayù ira tatolay sangaw nu ággaw nga panolì. 38Ta yù ira ngaw tatolay ta keggá na ngaw ni Noe, awán ta assing da lage na nalítù yù ngámin nga dabbuno, á sinuttul da lâ yù negagángay nira nga nakkakákán ánna ámma-ámminum ánna naggagáttáwa áddè ta tallung ni Noe sù dakal nga barangay. 39Á arád da ninonò yù mesimmu nira áddè ta jiminakal yù danum ánna nalítù yù dabbun, á neburuk ira ngámin nga nalaggabán. Á kunnian gapay yù mesimmu sangaw nu manolingà.

40“Á yáyù nga sangaw nu manolingà, ta ángngarigán nu ajjan duá nga lálláki nga mattarabáku sù ákkomanád da, á málâ sangaw yù tádday, ánna mabattáng yù kabbulun na. 41Á nu ajjan duá nga bábbay nga mabbáyu, á málâ yù tádday, ánna mabattáng yù kabbulun na. 42Á yáyù nga magimuguk kayu laguk, ta arán naw gemma ammu yù ággaw nga labbè ku, sikán nga Yápu naw. 43Á ta ángngarigán, nu ajjan yù makábbalay, á nu ammu na nakuan yù oras na ánge nayù minákkokò, á ari nakuan makkaturuk nu ari lâ magguárdiá, tapè ari makatallung yù minákkokò sù unak na bale na. 44Yáyù nga kunnian gapay nikayu, magimuguk kayu laguk, tapè dán nga naparán kayu, ta sikán nga Kaká na ngámin na tatolay, umayà sangaw nu arán nawà iddanamán,” kun ni Apu Kesu.

Yù ira Aripan nga Mekatalà ánna yù ira Aripan nga Ari Mekatalà

Lukas 12:41-48

45Á kinagi ni Apu Kesu, “Á ta ángngarigán, nu ajjan yù aripan nga mekatalà ánna masírik, aggina yù tullatan nayù yápu na nga manaron sù ira kábulun na nga aripan, tapè aggina yù mangiyawâ nira ta kanad da sù negagángay nga pakkákád da. 46Á napiá yù ággián na yane aripan nu maratang nayù yápu na nga kunnian yù akka-akkuán na. 47Kuruk yù kagiak ku nikayu, nga yane aripan yù ikatalà na sangaw nga makkárgu ta ngámin nga kukuá na. 48Á ta ángngarigán nu narákè yù aripan, á kagian na ta nonò na ta megaggak támma nga mabayák paga yù labbè na yápu na. 49Á yáyù nga palapalutan na laguk yù ira kábulun na nga aripan. Á yá lâ tángngagan na yù makipakán ánna makipappissán sù ira minággillellaw. 50Á ikáddagâ lâ sangaw nga lubbè yù yápu na sù ággaw nga arán na iddanamán, á makaddák yù aripan sù labbè na. 51Á pakarámak na yápu na sù narákè nga kingnguá na, talamánan na laguk, á ipe na sù gián nayù ira agippípiá, tapè mekanakanâ sù ira gikulukuletán nga mangngarangngaringngì megapu sù jigâ da.”