Search form

Mattiu 24:15

Yù Meyannung sù Makálla-állirák nga Makánnanássing

Markus 13:14-23; Lukas 21:20-24

15Á kinagi na paga ni Apu Kesu, “Masingan naw sangaw yù makálla-állirák nga makánnanássing, nga mappassippíl nga manáddak sù mangilin nga gián nga arán na pakáwayyá nga panáddagán, nga kunnay sù kinagi na ngaw gári ni Daniel, nga yù ngaw ábbilinán ni Namarò. Á yù ira mabbibbik karanniaw, parè bì ta kánnámmuád da laguk yù kebalinán na.