Search form

Mattiu 24:21

21Ta yáyù nga duttálin yù nepallà nga jigâ paga ánnè sù nesimmu ta áddè ngaw kaparò na dabbuno ta áddè kunangan, á mássiki ta áddè noka awán bulubugá ta kagittá na.