Search form

Mattiu 24:24

24Ta duttál sangaw yù ira nga áppè Kiristu ánna yù ira áppè ábbilinán ni Namarò, á ipasingad da sangaw yù pamagaddátu ra nga makapállâ, tapè ilogò da nakuan mássiki yù ira piníli ni Namarò, tapè mekáttuay ira nakuan sù panuttuttul da kâ Namarò.