Search form

Mattiu 24:27

27Ta sangaw nu manolingà, sikán nga Kaká na ngámin na tatolay, mepasingan yù panolì nga kunnay sù kilâ nga mamannawák ta lángì áddè ta lalassangán ta áddè ta lalammarán.