Search form

Mattiu 24:3

Yù Jigâ nga Duttál sangaw

Markus 13:3-13; Lukas 21:7-19

3Á ta páno ni Apu Kesu ta Jerusalem, minay sù puddul na Olibo, á nagitubang tán. Á jimikkì kâ Apu yù ira sinudduán na, aggira lâ, á kinagi ra kuna, “Apu, kagiam mungè bì nikami, nu káni yù kesimmu nayù ngámin nga kinagim gangù nikami? Á anni yù panákkilalám mi ta duttálin yù panolim ánna yù pagáddekán na ággaw?” kud da kuna.