Search form

Mattiu 24:30

30Á mappasingan laguk ta lángì yù panákkilalán sù panolì, sikán nga Kaká na ngámin na tatolay. Á ngámin makkakerumá nga tatolay ta dabbuno, makalò yù daddam da ánna nerallà yù pábbo ra. Á masingad dangà nga umay nga naggapu ta utun nga mepulù ta kunam, sikán nga Kaká na ngámin na tatolay, nga makáwayyá ta ngámin ánna maddalingáráng megapu sù karáyò nga naggapu kâ Apu Namarò.