Search form

Mattiu 24:32

Yù Keyarigán nayù Káyu nga Igò

Markus 13:28-31; Lukas 21:29-33

32“Innan nawè yù káyu nga igò,” kun ni Apu Kesu. “Nu masingan naw ta mallugu yù pangá na, ammu nawin ta nappasángin yù ammián ánna mangulingin yù tiempu.