Search form

Mattiu 24:35

35Á mássiki nu mapasá sangaw yù dabbuno ánna ngámin yù ajjan ta lángì, ngam maggián lâ ta áddè ta áddè yù ngámin nga ubobuk ku, nga ari bulubugá moli.