Search form

Mattiu 24:36

Awán ta Tolay nga Makánnámmu sù Ággaw ánna Oras nga Panoli ni Apu Kesu Kiristu

Markus 13:32-37; Lukas 17:26-36

36“Á ta meyannung ta dattál na ággaw onu oras nga panolì, awán bulubugá ta makánnámmu, nu ari galâ si Ammò. Ta mássiki yù ira daroban ni Apu Namarò nga maggián ta lángì, arád da ammu. Á sikán gapay nga Anâ na, arák ku ammu, gapu ta si Ammò lâ yù makánnámmu.