Search form

Mattiu 24:38

38Ta yù ira ngaw tatolay ta keggá na ngaw ni Noe, awán ta assing da lage na nalítù yù ngámin nga dabbuno, á sinuttul da lâ yù negagángay nira nga nakkakákán ánna ámma-ámminum ánna naggagáttáwa áddè ta tallung ni Noe sù dakal nga barangay.