Search form

Mattiu 24:39

39Á arád da ninonò yù mesimmu nira áddè ta jiminakal yù danum ánna nalítù yù dabbun, á neburuk ira ngámin nga nalaggabán. Á kunnian gapay yù mesimmu sangaw nu manolingà.