Search form

Mattiu 24:40

40“Á yáyù nga sangaw nu manolingà, ta ángngarigán nu ajjan duá nga lálláki nga mattarabáku sù ákkomanád da, á málâ sangaw yù tádday, ánna mabattáng yù kabbulun na.