Search form

Mattiu 24:45

Yù ira Aripan nga Mekatalà ánna yù ira Aripan nga Ari Mekatalà

Lukas 12:41-48

45Á kinagi ni Apu Kesu, “Á ta ángngarigán, nu ajjan yù aripan nga mekatalà ánna masírik, aggina yù tullatan nayù yápu na nga manaron sù ira kábulun na nga aripan, tapè aggina yù mangiyawâ nira ta kanad da sù negagángay nga pakkákád da.