Search form

Mattiu 24:7

7Ta makigerrá sangaw yù makkakerumá nga tatolay sù ngámin nga lugár da ánna páppatulád da. Á duttál sangaw yù bisin ta makkakerumá nga lugár, ánna lunik sù makkakerumá nga gián.