Search form

Mattiu 25

Yù Ángngarigán nga Meyannung sù ira Mapulu nga Mámmagingánay

1Á kinagi na paga ni Apu Kesu, “Á sangaw nu pagáddekán na ággaw, nu duttál yù pammagure ni Namarò ta dabbuno, kunniaw yù ággián nayù ira tatolay ta dabbuno. Meyárik ira ta mapulu nga mámmagingánay nga inipulù da yù tulu ra, tapè ed da dapunan yù nobiu nga umay ta bodá. 2Á loku yù límá ira nga mámmagingánay. Á límá gapay yù ira nasírik.

3“Á yù ira límá nga magingánay nga loku, inipulù da gapay yù tulu ra, ngam arád da garè binálun yù mayán na tulu ra. 4Ngam yù ira límá nga nasírik, inipulù da yù tulu ra, ánna binálud da gapay yù mayán na tulu ra, tapè ari ira sangaw mapunuán. 5Á gapu ta nabayák nga ari limibbè yù nobiu, nakatummà nga nakakaturuk laguk yù ira ngámin nga mámmagingánay.

6“Á tangngá na gabi, ajjan yù nakkatol, á kinagi na, ‘Ajjanin yù nobiu! Umay ngin! Arà! En nawin dapunan!’ kun na. 7Á giminikkáng laguk yù ira mapulu nga mámmagingánay, á pinarád da yù ággisinganád da. 8Á kinagi nayù ira loku nga mámmagingánay sù ira nasírik, ‘Iddán naw kami ngè sù bálun nayù tulu naw, ta máddakánin garè yù ira isingam mi!’ kud da. 9‘Ari!’ kun nayù ira nasírik nira. ‘Marakè ari makatò nittam ngámin. E kayu ngillâ gumátáng ta máwák naw,’ kud da. 10Á nánaw laguk yù ira loku nga mámmagingánay, tapè umay ira gumátáng. Á sù kapállikuk da, nattállabbè yù nobiu. Á yù ira mámmagingánay nga dán nga naparán ánna magiddi-iddak, nepulù ira sù nobiu nga simillung sù ábbodán, á naserrán yù puertá.

11“Á manganánnuán, limibbè yù ira loku nga mámmagingánay. Á naggián ira ta puertá nga nakkatol, nga kud da, ‘Apu, Apu, patallungan kami bì,’ kud da. 12Á simibbák yù nobiu nira, á kinagi na nira, ‘Molangà, ta arát takayu amma-ammu,’ kun na. 13Á yáyù nga kagiak ku nikayu nga mapparán kayu laguk, ta arán naw ammu yù ággaw ánna oras nga panolì!” kun ni Apu Kesu.

Yù Ángngarigán nga Meyannung sù Ángngiyusá na Tatolay ta Kukuá ra

Lukas 19:11-27

14Á nagángngarigán si Apu Kesu paga, á kinagi na, “Á sangaw nu manolingà, kunniaw yù keyarigán nayù pammagure ni Namarò. Ajjan yù maríku nga tolay nga maggagannuâ nga umay ta arayyu nga lugár. Á kabalin na naggagannuâ, inagálán na yù ira aripan na, á inikárgu na nira yù kukuá na. 15Iniyawâ na yù límá ribu sù tádday nga aripan na. Á duá ribu yù iniyawâ na sù mekaruá. Á maribu yù iniyawâ na sù mekatallu, ta iniyawâ na sù ira katággitádday yù meyannung sù pakáwayyá na. Á kabalin na nangiyawâ nira, nánaw laguk.

16“Á páno nayù yápu ra, á yù aripan na nga nangalawâ ta límá ribu, dagarágâ nga pinakkumersiu na ngámin yù iniyawâ nayù yápu na, á nakaganánsiá ta límá ribu. 17Á kunnian gapay sù aripan na nga nangalawâ ta duá ribu, nakaganánsiá ta duá ribu. 18Ngam yù aripan na nga nangalawâ ta maribu, en na inikokkok yù kuártu nayù yápu na, tapè awán ta makálek kuna.

19“Á pappasá na aru nga ággaw, nanoli yù yápu nayù ira aripan, á inagálán na ira, tapè umay ira makikuentá kuna. 20Á minay kuna yù neddán ta límá ribu, á kinagi na kuna, ‘Apu, límá ribu yù iniyawâ mu nikán. Á ajjanin yawe mapulu ribu, gapu ta nakaganánsiángà ta lannà na nga límá ribu,’ kun na. 21Á kinagi nayù yápu na kuna, ‘Napiá yù kingnguám. Kuruk nga napiá ka nga masserbi nikán, ta pangikatalakán ka! Á gapu ta mekatalà ka sù baddì nga inikárgù nikaw, aru sangaw yù ikatalà ku nikaw. E ka saw laguk, ta mesipà ka nga mepagayáyâ nikán nga yápum!’ kun na.

22“Á kabalin na yaw, siminubbâ nga minay laguk sù yápu na yù mekaruá nga aripan na nga neddán na ta duá ribu. Á kinagi na, ‘Apu, ajjan yù iniyawâ mu nikán nga duá ribu ánna yù lannà na gapay nga duá ribu nga naganánsiâ,’ kun na. 23Á kinagi nayù yápu na gapay kuna, ‘Napiá yù kingnguám. Kuruk nga napiá ka nga masserbi nikán, ta pangikatalakán ka. Á gapu ta mekatalà ka sù baddì nga inikárgù nikaw, aru sangaw yù ikatalà ku nikaw. Arà! E ka saw laguk, ta mesipà ka nga mepagayáyâ nikán nga yápum!’ kun na.

24“Á kabalin na yaw, minay laguk yù mekatallu nga aripan na nga neddán ta maribu, á kinagi na sù yápu na, ‘Apu, ammù gemma ta mapporay ka nga awán ta allà mu, ta apam mu yù bungá nayù arám mu inimulá ánna maggaták ka sù arám mu kinomán. 25Á yáyù nga naganássingà, á inikokkok ku yù kuártum nga iniyawâ mu nikán. Itolì yawe ngin nga kukuám,’ kun na. 26Á kinagi nayù yápu na kuna, ‘Kitarákè ka nga aripan nga kitatalakák! Ngattá, ta kagiam mu ta mappusigà sù arák ku inimulá ánna maggatágà sù arák ku kinomán? 27Á nu kuruk nga ammum, ngattá, ta arám mu pinakappián ta bángku yù iniyawâ ku, tapè sangaw nu manolingà, á itolim laguk nakuan yù kuártù ánna yù anâ na?’ 28Á kinagi na laguk sù ira káruán nga aripan na, ‘Apan naw yù kuártu nga ajjan kuna, á iyawâ naw sù tádday nga ajjan yù mapulu ribu kuna. 29Ta yù tolay nga mekatalà, malannapán sangaw yù neyawâ kuna, tapè aru sangaw yù ajjan kuna. Ngam yù tolay nga ari mekatalà, mári sangaw mássiki yù baddì nga neyawâ kuna. 30Á yawe tolay nga awán ta serbi na, itabbà naw laguk ta lawán sù kakallatán. Yane yù gián nayù ira gikulukuletán nga mangngarangngaringngì megapu sù jigâ da.’ ”

Yù Pamanunnù ni Apu Kesu ta Tatolay sù Pagáddekán na Ággaw

31Á kinagi na paga ni Apu Kesu, “Sangaw nu manolingà nga mammaguray, sikán nga Kaká na ngámin na tatolay, ajjan nga mepulù nikán yù ira ngámin nga daroban ni Namarò. Á magitubangà nga meparáyaw sù ággitubangán nayù Mamanunnù. 32Á meyarubáng nikán sangaw ngámin yù ira tatolay nga makkakerumá, nga naggapu ta ngámin nga lugár ta dabbuno. Á passinnák ku ira laguk ta duá nga sinná nga kunnay sù pamassinná nayù minánnaron sù ayám na nga karneru ánna kajjing. 33Á yù ira tatolay nga napiá yù nonò da, aggira yù ipè ta jiwanák ku. Á ta jimigì yù pangipayák ku sù ira narákè yù nonò da.

34“Á kabalik ku sangaw mamassinná nira, sikán nga Patul nga mammaguray, kagiak ku sù ira ajjan ta jiwanák ku, ‘Sikayu yù inikállà nayù Yámà. Umay kayu laguk mesipà sù pammagurayán na, nga dán nga iniparán na nikayu áddè ngaw ta kaparò na dabbuno. 35Ta ammu naw mangikállà, á nu nabisinà ngaw ánna napangálà, pinakán nawà ánna pinenum nawà. Á nu minayà ngaw nikayu nga naggapu ta arayyu nga lugár, napiá yù ángngálliuk naw nikán, ta inilágum nawà. 36Á sù ngaw awánà ta barawási, á binarawasián nawà. Á nu natakikà ngaw, sinaronán nawà. Á sù kebáluk ku ngaw, en nawà sinullúnán,’ kuk ku sangaw nira. 37Á iyabbû da laguk nikán nayù ira matunung nga ajjan ta jiwanák ku, á kagiad da, ‘Apu, káni yù pakasingam mi ngaw nikaw nga mabisin ánna mapangál, á sikami yù namakán ánna namenum nikaw? 38Á káni yù pappassiár mu ngaw ta giám mi nga kun na álliuk nga naggapu ta arayyu nga lugár, á sikami yù nangálliuk nikaw? Á káni yù pakasingam mi ngaw nikaw nga nagilongán, á sikami yù namarawási nikaw? 39Á káni yù pakasingam mi ngaw nikaw, nga natakì ka ánna nebáluk, á sikami yù nanúllun nikaw?’ kud da sangaw. 40Á sikán, nga Patul nga mammaguray, kagiak ku sangaw nira, ‘Kuruk yawe nga kagiak ku nikayu, ta mássiki nu táttádday lâ yù inikállà naw nga inabbágán, nga kagukábán nga tolay nga makituddu nikán, á nebiláng ta pangikállà naw nikán,’ kuk ku nira sangaw.

41“Á kagiak ku sangaw laguk sù ira tatolay nga ajjan ta jimigì, ‘Mánaw kayu nikán, sikayu nga pagikaruan ni Apu Namarò. Metabbà kayu sangaw sù api nga ari bulubugá máddà, nga dán nga neparán kári Satanas ánna yù ira daroban na. 42Ta sù ngaw kabisik ku ánna kapangál ku, awán bulubugá ta iniyawâ naw nikán. 43Á ta pakiálliuk ku ngaw nikayu, arán nawà pinaddulò. Á ta pagilongák ku ngaw, arán nawà iniddán ta barawásì. Á ta katakì ku ánna kebáluk ku ngaw, arán nawà garè sinullúnán,’ kuk ku sangaw nira. 44Á iyabbû da sangaw gapay nikán, á kagiad da, ‘Apu, káni panò yù pakasingam mi ngaw nikaw nga nabisin ánna napangál, nga nakiálliuk onu nagilongán, nga natakì ánna nebáluk, ngam arám mi ka inikállà nga inabbágán?’ kud da nikán sangaw. 45Á kagiak ku nira sangaw laguk, ‘Kuruk yù kagiak ku nikayu, ta gapu ta panakitán naw nga abbágán yù tádday nga kagukábán nga tolay nga manguruk nikán, á nebiláng ta sikán yù nanakitán naw nga inikállà,’ kuk ku sangaw nira. 46Á yáyù nga danniaw yù umay sangaw ta impiernu, nga api nga ari bulubugá máddà, á marigirigâ ira ta áddè ta áddè. Ngam yù ira matunung, mepattolay ira nga mesipà kâ Namarò ta áddè ta áddè.”