Search form

Mattiu 25:1

Yù Ángngarigán nga Meyannung sù ira Mapulu nga Mámmagingánay

1Á kinagi na paga ni Apu Kesu, “Á sangaw nu pagáddekán na ággaw, nu duttál yù pammagure ni Namarò ta dabbuno, kunniaw yù ággián nayù ira tatolay ta dabbuno. Meyárik ira ta mapulu nga mámmagingánay nga inipulù da yù tulu ra, tapè ed da dapunan yù nobiu nga umay ta bodá.