Search form

Mattiu 25:10

10Á nánaw laguk yù ira loku nga mámmagingánay, tapè umay ira gumátáng. Á sù kapállikuk da, nattállabbè yù nobiu. Á yù ira mámmagingánay nga dán nga naparán ánna magiddi-iddak, nepulù ira sù nobiu nga simillung sù ábbodán, á naserrán yù puertá.