Search form

Mattiu 25:11

11“Á manganánnuán, limibbè yù ira loku nga mámmagingánay. Á naggián ira ta puertá nga nakkatol, nga kud da, ‘Apu, Apu, patallungan kami bì,’ kud da.