Search form

Mattiu 25:14

Yù Ángngarigán nga Meyannung sù Ángngiyusá na Tatolay ta Kukuá ra

Lukas 19:11-27

14Á nagángngarigán si Apu Kesu paga, á kinagi na, “Á sangaw nu manolingà, kunniaw yù keyarigán nayù pammagure ni Namarò. Ajjan yù maríku nga tolay nga maggagannuâ nga umay ta arayyu nga lugár. Á kabalin na naggagannuâ, inagálán na yù ira aripan na, á inikárgu na nira yù kukuá na.