Search form

Mattiu 25:22

22“Á kabalin na yaw, siminubbâ nga minay laguk sù yápu na yù mekaruá nga aripan na nga neddán na ta duá ribu. Á kinagi na, ‘Apu, ajjan yù iniyawâ mu nikán nga duá ribu ánna yù lannà na gapay nga duá ribu nga naganánsiâ,’ kun na.