Search form

Mattiu 25:24

24“Á kabalin na yaw, minay laguk yù mekatallu nga aripan na nga neddán ta maribu, á kinagi na sù yápu na, ‘Apu, ammù gemma ta mapporay ka nga awán ta allà mu, ta apam mu yù bungá nayù arám mu inimulá ánna maggaták ka sù arám mu kinomán.