Search form

Mattiu 25:26

26Á kinagi nayù yápu na kuna, ‘Kitarákè ka nga aripan nga kitatalakák! Ngattá, ta kagiam mu ta mappusigà sù arák ku inimulá ánna maggatágà sù arák ku kinomán?