Search form

Mattiu 25:29

29Ta yù tolay nga mekatalà, malannapán sangaw yù neyawâ kuna, tapè aru sangaw yù ajjan kuna. Ngam yù tolay nga ari mekatalà, mári sangaw mássiki yù baddì nga neyawâ kuna.