Search form

Mattiu 25:30

30Á yawe tolay nga awán ta serbi na, itabbà naw laguk ta lawán sù kakallatán. Yane yù gián nayù ira gikulukuletán nga mangngarangngaringngì megapu sù jigâ da.’ ”