Search form

Mattiu 25:31

Yù Pamanunnù ni Apu Kesu ta Tatolay sù Pagáddekán na Ággaw

31Á kinagi na paga ni Apu Kesu, “Sangaw nu manolingà nga mammaguray, sikán nga Kaká na ngámin na tatolay, ajjan nga mepulù nikán yù ira ngámin nga daroban ni Namarò. Á magitubangà nga meparáyaw sù ággitubangán nayù Mamanunnù.