Search form

Mattiu 25:34

34“Á kabalik ku sangaw mamassinná nira, sikán nga Patul nga mammaguray, kagiak ku sù ira ajjan ta jiwanák ku, ‘Sikayu yù inikállà nayù Yámà. Umay kayu laguk mesipà sù pammagurayán na, nga dán nga iniparán na nikayu áddè ngaw ta kaparò na dabbuno.