Search form

Mattiu 25:35

35Ta ammu naw mangikállà, á nu nabisinà ngaw ánna napangálà, pinakán nawà ánna pinenum nawà. Á nu minayà ngaw nikayu nga naggapu ta arayyu nga lugár, napiá yù ángngálliuk naw nikán, ta inilágum nawà.