Search form

Mattiu 25:40

40Á sikán, nga Patul nga mammaguray, kagiak ku sangaw nira, ‘Kuruk yawe nga kagiak ku nikayu, ta mássiki nu táttádday lâ yù inikállà naw nga inabbágán, nga kagukábán nga tolay nga makituddu nikán, á nebiláng ta pangikállà naw nikán,’ kuk ku nira sangaw.