Search form

Mattiu 25:44

44Á iyabbû da sangaw gapay nikán, á kagiad da, ‘Apu, káni panò yù pakasingam mi ngaw nikaw nga nabisin ánna napangál, nga nakiálliuk onu nagilongán, nga natakì ánna nebáluk, ngam arám mi ka inikállà nga inabbágán?’ kud da nikán sangaw.