Search form

Mattiu 25:46

46Á yáyù nga danniaw yù umay sangaw ta impiernu, nga api nga ari bulubugá máddà, á marigirigâ ira ta áddè ta áddè. Ngam yù ira matunung, mepattolay ira nga mesipà kâ Namarò ta áddè ta áddè.”