Search form

Mattiu 26:24

24Á sikán nga Kaká na ngámin na tatolay, matayà sangaw gemma, nga kunnay sù inipalappâ na ngaw ni Namarò sù dán nga netúrâ. Ngam kakábbi lâ yù tolay nga mangiránuk nikán. Napiá ngillâ nakuan nu ari neyanâ!” kun ni Apu Kesu.