Search form

Mattiu 26:26

Yù Kaporianán nga Pamúgák di Apu Kesu

Markus 14:22-26; Lukas 22:14-20; 1 Korinto 11:23-25

26Á pakkákád da paga, inâ ni Apu Kesu yù pán, á nabbalabálà kâ Namarò. Á kabalin na nabbalabálà, giddigidduá na yù pán nga inisinek na sù ira sinudduán na ánna kinagi na nira, “Mangâ kayu ta kanan naw, ta baggì yaw,” kun na.