Search form

Mattiu 26:31

Yù Pangipalappâ ni Apu Kesu ta Panájji na sangaw ni Eduru kuna

Markus 14:27-31; Lukas 22:31-34; Kuan 13:36-38

31Á gapu ta pallakák di Apu Kesu nga umay ta puddul, kinagi na sù ira sinudduán na, “Sikayu ngámin, kunangane galâ nga gabi, táttájjián nawà, ta yáyù sangaw yù kapalurò nayù dán nga netúrâ nga Ubobuk ni Namarò, nga kunniaw: ‘Papatáyak ku yù mináppárák, á mewarawarâ sangaw yù ira karneru na, gapu ta awán ta manaron nira.’