Search form

Mattiu 26:36

Yù Pakimállà ni Apu Kesu kâ Namarò ta Gián na Getsemani

Markus 14:32-42; Lukas 22:39-46

36Á kabalid da kiminán, nánaw laguk di Apu Kesu ánna yù ira sinudduán na, á minay ira ta gián nga mangngágan ta Getsemani. Á kinagi ni Apu Kesu nira, “Magitubang kayu saw, ta ek ku bì tuke nga makimi-imállà,” kun na.