Search form

Mattiu 26:53

53Arám mu panò ammu ta ajjan yù awayyâ nga makimállà ta abbágán nangà nayù Yámà, á dagarágâ nga doban na yù jinibiribu nga daroban na nga umay mangiyígù nikán?