Search form

Mattiu 26:57

Yù Pangikeká ra ánna Pangiyabbû da kâ Apu Kesu

Markus 14:53-65; Lukas 22:54-55, 63-71; Kuan 18:13-14, 19-24

57Á paggápù nayù ira nagármas kâ Apu Kesu, inipáno ra ta ed da ituluk sù bale ni Kayapas nga kotunán nayù ira pári. Á nepaggagammung tán yù ira mesturu nga mangituddu sù tunung ánna yù ira karakalán na Kudio.