Search form

Mattiu 26:58

58Á jimináddán si Eduru, ngam arayyu lâ nira. Á pakáddè da ta námmuák na bale nayù kotunán nayù ira pári, minay si Eduru gapay ta námmuák ánna nepagitubang sù ira magguárdiá, tapè mánnámmuán na yù kabalin na.