Search form

Mattiu 26:6

Jinenuán nayù Babay yù Ulu ni Apu Kesu

Markus 14:3-9; Kuan 12:1-8

6Á ta keggá di Apu Kesu ta Bitania, ajjan ira sù bale ni Simon nga yù ngaw naggoggong nga pinammapiá na.