Search form

Mattiu 26:69

Yù Pangilímak ni Eduru ta Pakánnámmu na kâ Apu Kesu

Markus 14:66-72; Lukas 22:56-62; Kuan 18:15-18, 25-27

69Á ajjan lâ paga si Eduru nga nepagitubang ta námmuák nayù balay. Á jimikkì kâ Eduru yù babay nga aripan nayù kotunán nga pári, á kinagi na, “Ari panò sikaw gapay yù nepulupulù kâ Kesu nga taga Galilia?” kun na.